Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Coloro CLR Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.08.2021.


1. Rekisterinpitäjä

Coloro CLR Oy
Vapaalantie 8
01650 Vantaa
Y-tunnus 2938964-6

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rekisterin ylläpidosta vastaa Ilkka Mattila, ilkka.mattila@coloro.fi, puh. 0500 785 911

3. Rekisterin nimi

Coloro CLR Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta ja sopimuksen jälkeen, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja uusien tuotteiden ja palveluiden markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etu- ja sukunimi, asiakasnumero sekä laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, eväste- ja käyttötietoja, yrityksen nimi, yrityksen toimiala, henkilön työtehtävä, postiosoitteet, sähköpostiosoite, puhelinnumerot, sekä asiakkaan antamat markkinointiluvat ja kiellot.

Asiakkaan antamat profilointitiedot sekä asiakkaan suhdetta ja Coloron palvelujen käyttöä koskevat tiedot kuten tuotteiden ja palveluiden hankintaan liittyvät tiedot ja asiakaspalautteet. Tiettyyn henkilöön liittyvä muu tunnistetieto sekä yhteystiedot voidaan siirtää markkinointirekisteriin suoramarkkinointia varten myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Coloro ei pidä rekisteriä kuluttaja-asiakkaista.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköinen aineisto on varastoitu ja suojattu yleisen toiminnan normaalien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Pääsy sähköiseen aineistoon on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Pääsy aineistoon on vain niillä, kenellä työnsä puolesta on niihin oikeus.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Testaa meidät ja yllätyt. Iloisesti.