Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Laatimispäivä 28.12.2018

1. Rekisterinpitäjä

Coloro CLR Oy
Vapaalantie 8
01650 Vantaa
Y-tunnus 2938964-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin ylläpidosta vastaa myyntijohtaja Ilkka Mattila. Puhelin 0500 785 911.

3. Rekisterin nimi

Coloro CLR Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen, asiakaskyselyihin, uutiskirjeisiin ja tiedotteisiin sekä asiakastiedon keräämiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön etu- ja sukunimi
Asiakasnumero sekä laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
Eväste- ja käyttötietoja
Yrityksen nimi
Yrityksen toimiala
Henkilön työtehtävä
Postiosoitteet
Sähköpostiosoite
Puhelinnumerot
Asiakkaan antamat markkinointiluvat ja kiellot

Asiakkaan antamat profilointitiedot sekä asiakkaan suhdetta ja Coloron palvelujen käyttöä koskevat tiedot kuten tuotteiden ja palveluiden hankintaan liittyvät tiedot ja asiakaspalautteet. Tiettyyn henkilöön liittyvä muu tunnistetieto sekä yhteystiedot voidaan siirtää markkinointirekisteriin suoramarkkinointia varten myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Coloro ei pidä rekisteriä kuluttaja-asiakkaista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Coloron asiakasrekisteriin tallennetaan tietoja asiakkaan käyttäessä www.coloro.fi-palvelua ja luovuttaessa tietonsa asiakasrekisterin käyttöön. Tietoja tallennetaan myös manuaalisesti henkilö kerrallaan asemansa perusteella asiakkaiksemme sopivista yritysasiakkaittemme henkilöistä, joiden tiedot löytyvät julkisista lähteistä. Coloro ei käytä ostettuja markkinointirekisterejä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19§ mukaisesti, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä asiakaskyselyihin.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tiedot varastoidaan ja arkistoidaan Suomessa eikä jäsenrekisterin tietoja tulla siirtämään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaukset periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköinen aineisto on varastoitu ja suojattu yleisen toiminnan normaalien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Pääsy sähköiseen aineistoon on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Pääsy aineistoon on vain niillä, kenellä työnsä puolesta on niihin oikeus.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakasrekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot pyytämällä rekisterin yhteyshenkilöä näyttämään omat tietonsa. Pyyntöä esitettäessään asiakkaan on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Asiakasrekisterin pitäjä poistaa, korjaa tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Tietojen korjaamista on pyydettävä kirjallisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Coloron asiakasrekisteriin kuuluvalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkinointi- ja mielipidetutkimuksia sekä etämyyntiä varten. Pyyntö tulee esittää kirjallisena rekisterinpitäjälle.

Testaa meidät ja yllätyt. Iloisesti.